Testimonials

List view example

[testimonial_view id=1]

 

Slideshow view example

[testimonial_view id=2]